Horváth Édesség
Több, mint édesség!

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat!!!

1. A nyereményjáték szervezője, lebonyolítója, adatkezelője, adatfeldolgozója a PASTRY LIZOLA KFT., (székhely: 4200. Hajdúszoboszló, Fertő utca 12/A., cg.: 09-09-006981 továbbiakban, mint „Szervező”). A Játék lebonyolítását, a Játékhoz kapcsolódó adatkezelést, valamint az adatfeldolgozást a Szervező végzi.

A Játék leírása: Szervező 2019.03.18-án, 12:00-kor meghirdeti a nyereményjátékát a Horváth Süti oldalán ( https://www.facebook.com/horvathsuti ). A Szervező a fent említett időpontban közzétesz Facebook oldalán 1 posztot. A Játékosoknak a nyereményjáték posztját kell like-olni illetve megosztani, majd ezután a dobozban található kódot megírni kommentben, csak így vehetnek részt a nyereményjátékban. A Játékosok 2019.05.31-ig tudnak jelentkezni a játékra. A Szervező a nyereményjátékhoz tartozó játékszabályzatot a posztban elhelyezi, a nyertes névét a Horváth Süti Facebook oldalán kihelyezett poszthoz kommenteli. Nyeremény: 1 darab Apple iPhone X 64 GB mobiltelefon, 1 darab SAMSUNG ultra HD TV, illetve 1 darab hosszú hétvége Hajdúszoboszlón a Hotel Aurumban 2 főnek 2 éjszakára félpanziós ellátással, amit a játék szervezője személyesen ad át a nyerteseknek.

1. Játékosok: A Játékban bármely valós Facebook profillal és magyarországi lakhellyel rendelkező cselekvőképes természetes személy részt vehet, aki elmúlt 18 éves. Minden Facebook profil csak egyszer regisztrálhat és vehet részt az egyes sorsolásokon. A sorsolásokon egy Játékos maximum egy valós profillal vehet részt. A Játékban való részvétellel a Játékosok a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul elfogadják.

2. A Játékban nem vehetnek részt: A Pastry Lizola Kft. tulajdonosai, munkavállalói és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1).

3. Sorsolás: A sorsolást/nyerteseket a facebooknyertes.com oldal segítségével választjuk. A sorsolásra a Szervező telephelyén, 1193. Budapest, Méta utca 31. szám alatt kerül sor. A sorsolás időpontja: 2019.05.31.-én, 12.00.

4. Kiértesítés: A nyertest a Horváth Süti Facebook oldalon értesítjük.

5. Nyeremények átruházása: A nyeremények másra át nem ruházhatók. A nyertes a nyeremény átvételét aláírásával igazolja.

6. Nyeremények átvétele: A jelen Játék feltételeinek mindenben megfelelő nyertesek a nyereményről szóló értesítéstől számítottan, de legkésőbb a sorsolást követő 45 (negyvenöt) naptári napon belül jogosultak a nyeremény átvételére. A nyertesek kizárólag személyi igazolványuk felmutatásával vehetik át a nyereményt, mellyel igazolják, hogy elmúltak 18 évesek és a nyertes a kisorsolt kód felmutatásával igazolja a nyeremény átvételére jogosult. A nyertes a nyereményre való jogosultságát elveszíti, ha a nyeremény határidőn belül történő átadására a nyertesnek felróható okból nem kerül sor, illetve a nyeremény egyeztetett módon történő átadása neki felróható okból hiúsul meg. Sem Szervező, sem Ügynökség nem vállal semminemű felelősséget azért, ha a nyertes a megadott poszt alatti kommentre nem válaszol, adatait nem adja meg a Pastry Lizola Kft. részére, a nyeremény az egyeztetett módon nem volt kézbesíthető.

7. Adatvédelem: A Játékosok tudomásul veszik, hogy az adatszolgáltatás nem a Facebook részére történik. A Játék során megadott személyes adatok kezelését a Pastry Lizola Kft., mint adatkezelő végzi. Az adatkezelés jogi alapja az érintett személyek önkéntes, kifejezett és személyes hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez a Játékban való részvétellel. A Játékosok a Játékban történő részvétellel tudomásul veszik, hogy sem a Szervező, sem Ügynökség nem vizsgálja, hogy a Játékosok a Játék során megadott személyes adataikat jogszerűen adták-e meg. A személyes adatok kezelése és feldolgozása az alábbiakra terjed ki: Játékos vezetéknév, keresztnév, Facebook azonosító, Facebook profil link. A Játékban résztvevők bármikor jogosultak tájékoztatást kérni személyes adataik kezelésének módjáról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, vagy törlését. A résztvevőknek a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogukban áll bírósághoz fordulni. Abban az esetben, ha a Játékban résztvevő - az előző bekezdésben írtak szerint - kéri a személyes adatai törlését, úgy a törléssel egyidejűleg az ő jelen Játékban való részvétele automatikusan megszűnik.

9. Általános rendelkezések: A Szervező kijelenti, hogy a Játék teljes mértékben független a Facebook-tól, azt a Facebook semmilyen módon nem támogatja, nem hagyja jóvá, illetve nem vesz részt benne. A Játékos a Facebook-kal szemben semmilyen igénnyel nem léphet fel. A Nyereményjátékkal összefüggésben minden igény kizárólag a Szervezővel (illetve a Lebonyolítóval, valamint az Adatkezelővel) szemben érvényesíthető, a Facebook-ot a Nyereményjátékkal összefüggésben felelősség nem terheli. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot- akár a Játék időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Horváth Süti Facebook oldalon. Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden olyan, a Játékkal kapcsolatos hozzászólást, amely a közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Játékszabályzatot sérti, vagy a Szervező megítélése szerint bármely módon sértő, a Horváth Süti-re, illetve az ilyen hozzászólást közzétevő Játékost a Játékból kizárja. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő Játékost terheli. A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárítanak, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért semmilyen felelősséget nem vállalnak. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező a Játék lebonyolításával nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak. A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatában foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.

Amennyiben szeretnél részt venni nyereményjátékunkban, akkor kérlek töltsd ki az alábbi űrlapot. 

Az űrlapot sikeresen elküldted!